Regulamin sklep online
REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ obowiązujący od 02.07.2018
§ 1 DEFINICJE
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA
§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
§ 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW
§ 5 REKLAMACJE
§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW
§ 7 OCHRONA DANYCH
§ 8 KONTAKT
§ 1 DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Sklep – prowadzony przez Prosight sp. z o.o. podmiot
odpowiedzialny za preparat GlauCaps®, z siedzibą: ul. Sielska 8, 60-129 Poznań, NIP: 7773247887,
zarejestrowana przez: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
KRS: 0000549489; będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2013 r. poz.1422).
2. Portal – portal internetowy Sklepu prowadzony pod
dresem https://glaucaps.com, za pośrednictwem, którego Sklep świadczy
usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa
powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
5. Konto – podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której
gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego
zamówieniach.
6. Użytkownik – Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w
Portalu.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej
określający zasady korzystania z Portalu, świadczonych za jego
pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem
zamówień oferowanych na Portalu towarów, będący regulaminem, o którym
mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA
1. Integralną część Regulaminu Sklepu stanowi polityka prywatności
(dokument: „Polityka Prywatności”).
2. Sklep świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi
związane z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym produktów leczniczych
wydawanych bez przepisu lekarza.
3. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sklep oraz realizacja
zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie
niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia
oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Sklep informuje, że do
wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
4. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od
wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub
decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały
nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są
przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.
Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione,
opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie
5. Sklep prowadzi obrót detaliczny i hurtowy towarami.
6. Sklep nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych
wydawanych z przepisu lekarza (na receptę).
7. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a
także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.
8. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są
własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób
uprawnionych.
9. Zamówione w Sklepie towary dostarczane są na zasadach wskazanych na
Portalu w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie.
10. Za zamówione w Sklepie towary i przesyłkę można zapłacić w sposób
opisany na Portalu w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie.
11. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.
12. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo,
zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Sklep
nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej
pisemnego zezwolenia.
13. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom
informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem produktów leczniczych
należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i
zdrowiu. W przypadku suplementów diety ulotka informacyjna nie jest
wymagana, a Konsument ma możliwość zapoznania się z opisem danego
suplementu diety znajdującym się na Portalu.
14. W ofercie sklepu mogą się znajdować towary objęte gwarancja. Do towaru
objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki
wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów
serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.
15. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek
VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
16. Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od
oferty aptek stacjonarnych lub innych punktów sprzedaży, w tym innych
sklepów internetowych.
17. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy
poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup
asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.
18. Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej
(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym
następujące minimalne wymagania techniczne:
 Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą,
JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą
JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej;
 minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
19. Kupujący zobowiązany jest do:
 niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
 korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów
oraz Sklepu;
 korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami
Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
20. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Sklep
umieści na Portalu informację o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem
wprowadzonych zmian. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo
powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji
zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na adres e-mail przypisany do
Konta. Informacja o zmianie nastąpi nie później niż 5 dni przed wejściem w
życie zmian Regulaminu. Użytkownik posiadający Konto, który nie akceptuje
zmian Regulaminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep, która
zobowiązana będzie usunąć Konto maksymalnie w ciągu 5 (pięciu) dni od
otrzymania informacji od Użytkownika.
§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Sklep na Portalu
Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo
wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
2. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia
dostępnego w systemie informatycznych Sklepu oraz zaznaczeniu zgód
zawartych w formularzu, w szczególności zaznaczenia i zatwierdzenia
akceptacji niniejszego Regulaminu.
3. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku
skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku
zawarcia umów sprzedaży w Sklepie.
4. Wysyłka zamówionego produktu następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia
złożenia zamówienia. Zamówiony produkt wysyłamy na adres zamieszkania
klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej w zależności od wybranego
sposobu dostawy. Klient otrzyma zamówiony produkt najpóźniej w ciągu 7
dni od złożenia zamówienia. Koszty wysyłki uzależnione są od sposobu
dostawy oraz wartości zamówienia.
5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez
Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.
6. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych
produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami
dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez
Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności
elektroniczne, chyba że produkty wysyłane są za pobraniem.
7. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za
pobraniem.
§ 4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez
podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy
wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej
wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.3 Regulaminu.
2. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego
zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w
niezwłocznie w terminie późniejszym, jednakże, nie później niż w terminie
czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu
ceny sprzedaży przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie
później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia
Klienta.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zwraca towar do Sklepu w
terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój
koszt, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania informacji o
odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki
wpłynęła do Sklepu płatność – z wyjątkiem płatności za pobraniem, wówczas
kwota odsyłana jest na uzgodnione konto bankowe lub w inny sposób. Sklep
zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania
towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru. Zwrot jest skuteczny,
tylko jeśli zachowany został termin 14 (czternastu) dni. Klient musi ponieść
koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na
skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też
sposobu użytkowania produktu.
4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie ma zastosowania w
przypadku towarów: które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na
specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; towarów
podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności, które nie nadają
się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których
zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu, które zostały nieodwracalnie
zmieszane z innymi towarami już po doręczeniu.
§ 5 REKLAMACJE
1. Sklep zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych,
z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący
zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w
zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący
powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: reklamacje@glaucaps.com lub pisemnie na adres: Prosight
sp. z o. o., ul. Sielska 8, 60-129 Poznań.
2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie
zachować wszelkie reklamowane towary.
3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu
ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny
od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar
był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość
obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
4. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez
Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast
wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do
zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym
przez Sklep.
5. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w
niniejszym §5, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany
towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest wówczas
obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sklep
może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie
do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego
jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
7. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sklepu wraz z wypełnionym
„Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi
towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy
przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Prosight sp. z o. o. Dział
Reklamacji, ul. Sielska 8, 60-129 Poznań. Sklep nie przyjmuje
przesyłek za pobraniem.
8. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania
(reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W braku
ustosunkowania się przez Sklep we wskazanym terminie uważa się, że
żądanie uznano za uzasadnione.
9. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep Kupujący może skorzystać
z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji
społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np.
Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach