Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu.
Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z
serwisu Sklepu Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu.

I. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prosight sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu, ul. Sielska 8, 60-129 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000549489,
NIP 7773247887, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych lub Spółką.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Administrator Danych Osobowych przetwarza Pana/Pani
dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani
wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
W celu umożliwienia odpowiedzi na zapytanie ofertowe i złożenia oferty przetwarzamy takie dane osobowe,
jak imię, adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia
czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani podać również nazwisko, uznajemy,
że wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie również Pana/Pani nazwiska — wtedy podstawą prawną takiego
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie
udzielonej zgody.
W celu zawarcia umowy sprzedaży produktów za pośrednictwem portalu i wykonania usługi dostawy
produktów zgodnie z umową, przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, PESEL lub NIP, adres
zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania
umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane
osobowe, jak imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP. Podstawą prawną takiego
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie
przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków
wynikających z prawa.
W celu realizacji przez Administratora Danych Osobowych ciążących na nim obowiązków prawnych, w
szczególności wynikających z przepisów prawa farmaceutycznego i prawa podatkowego – przez okres 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z
zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej, jeżeli wymagają tego
przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak imię i
nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, PESEL lub NIP. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych
Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych
osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).
W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak adres IP, data i czas
serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym – dane te są zapisywane
automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony. Administrowanie stroną
internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym
sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies
zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu
na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

III. Cookies
1. Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli
krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu
użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych
podmiotów (np. Facebooka, Google’a).
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które
postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
– zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania
użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do
ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
– wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są
wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej
dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi
odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i
poszczególnych podstronach;
– stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze
strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację
błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu
sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
– utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają
podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać
ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
– tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób
użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej
pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać
stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia
aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć,
razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi
bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;